Plocha území ČR zhruba v rozloze zhruba jedné třetiny území státu tak pokrývají lesy, jejichž zásoba dřeva představuje 4.pozici všech evropských zemí na hektar lesa a 6.místo v ročním přírůstu dřeva. V období po druhé světové válce bylo dřevo v bývalém Československu zařazeno mezi strategické suroviny, s kterými je nutno při tuzemském užití šetřit. Došlo k významnému snížení využívání dřeva v národním hospodářství Československa, posléze České republiky, a to tak, že ČR se v této oblasti pohybuje na jednom z posledních míst v Evropě. Dlouhodobou vizí je, aby se během 10 let roční spotřeba dřeva na jednoho obyvatele v ČR zdvojnásobila z nynějších 0,23 m3 na 0,46 m3. V Rakousku byl během posledních 15 let zaznamenán vzrůst spotřeby dřeva na jednoho obyvatele z 0,30 m3 na 0,62. Velkého zvýšení využívání dřeva na jednoho obyvatele dosáhly také skandinávské státy, kde je na špici Finsko s 1,00 m3 na jednoho obyvatele. V současné době komplex dřevozpracujícího průmyslu v ČR zaměstnává více než 207 tis. pracovníků, což je 16% podíl na zaměstnanosti celého zpracovatelského průmyslu. Počet zaměstnanců v lesním hospodářství se pohybuje kolem 24 000. Vzhledem k stávající neenergetické krizi se výrazně zvýšil zájem o dřevo a zejména o palivové dříví, jehož cena vzrostla během jednoho roku více jak dvojnásobně. Spolu s tím se také zvýšil investorský zájem o lesnické společnosti a firmy dřevozpracujícího průmyslu.

Právě tato vysoce ekonomicky efektivní činnost soukromých lesních hospodářství tak umožňuje prostřednictvím emisí korporátních dluhopisů participovat na zisku formou výnosů i drobným investorům a střadatelům. Po většinou u korporátních dluhopisů je stanoven fixní výnos nezávislý na vývoji inflace a pokud míra inflace zahájí svůj reálný i celkový meziroční pokles tak absolutní hodnota výnosu nad inflací se zvýší s předpokladem až na dvojnásobek v průběhu příštího roku 2023. Tato situace tak přivedla investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.