Podle aktuálních zpráv o stavu lesů, lesního hospodářství a s tím souvisejícího stavu dřevozpracujícího průmyslu v České republice došlo z dlouhodobého hlediska k výraznému pozitivnímu zlepšení. Právě na základě těchto skutečností se tak výrazně zvýšil zájem investorů o toto odvětví české ekonomiky jako vhodná investice v době přicházející ekonomické recese, která podle centrálních bankéřů Evropské centrální banky (ECB – European Central bank) je v současnosti pravděpodobně nevyhnutelná a podle finančních analytiků by právě toto odvětví mohlo zažít minimální dopady tohoto ekonomického hospodářského cyklu. Nicméně z celkového historického pohledu na lesnictví jako takové od doby zavedení tak zvaného Josefínského katastru z roku 1789 je známo, že zalesněná plocha území České republiky se do dnešních dnů rozšířila zhruba o více jak 28 % původní zalesněné plochy. Od této doby konce 18.století se pochopitelně několikrát změnila i vlastnická struktura lesů a lesních pozemků v ČR a to až do současnosti, kdy většinu lesů v ČR je ve vlastnictví státu, které spravuje státní podnik Lesy ČR. Vedle tohoto majoritního vlastníka lesů v ČR vznikla celá řada soukromých lesnických společností, kdy mnohé z nich vytvářejí ještě daleko efektivnější lesnické hospodářství s napojením nebo přímým provozováním dřevozpracujícího průmyslu a dosahují tak vysoce atraktivních ekonomických výsledků.

Právě tato vysoce ekonomicky efektivní činnost soukromých lesních hospodářství tak umožňuje prostřednictvím emisí korporátních dluhopisů participovat na zisku formou výnosů i drobným investorům a střadatelům. Po většinou u korporátních dluhopisů je stanoven fixní výnos nezávislý na vývoji inflace a pokud míra inflace zahájí svůj reálný i celkový meziroční pokles tak absolutní hodnota výnosu nad inflací se zvýší s předpokladem až na dvojnásobek v průběhu příštího roku 2023. Tato situace tak přivedla investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.