Posilující trend míry inflace v Evropě a zejména v páté nejhůře postižené zemi z členských států Evropské Unie v České republice tak nutí nejen profesionální investory, ale obzvláště drobné střadatele k hledání vhodných možností jak, alespoň z části ochránit své úspory před znehodnocením stále sílícím objemem míry inflace. Aktuálně tak podle nedávno publikovaných údajů Českým statistickým úřadem (ČSÚ) míra infalce v České republice (ČR) dosáhla v měsíčním porovnání mezi aktuálním měsícem loňským říjnem roku 2021 a letošním říjnem roku 2022 výše rovných 18 % meziroční míry inflace. V celkovém ročním porovnání pak míra inflace v ČR jako přírůstek spotřebitelských cen dosáhla objemu ve výši 12,7 % za posledních 12 měsíců. Ovšem celkový trend dle analytiků již signalizuje tak zvané zploštění růstu inflace, kdy meziměsíční nárůst a to mezi měsíci září roku 2022 a říjnem letošního roku 2022 vykázal růst o + 0,8 %, nicméně dle vyjádření ekonomů stávající míra inflace i tak zůstává značně vysoká s tím, že na dvouciferných hodnotách pravděpodobně vydrží i do konce letošního roku 2022 a přetrvá i v počátku příštího roku 2023. Pro následující období a to již od 2.čtvrtletí roku 2022 ekonomičtí zpravodajové v napojení na finanční stratégy predikují výraznější pokles míry inflace v Evropě a zejména pak v České republice.

Právě tato současná situace s výhldem do příštího roku 2023 tak přeje majitelům dluhopisů neboť meziměsíční míra inflace zahájila podstatné zmírnění tempa svého růstu a tak atraktivita výnosů z těchto dluhopisů a zejména pak z korporátních dluhopisů je zcela jasně viditelná. Po většinou u korporátních dluhopisů je stanoven fixní výnos nezávislý na vývoji inflace a pokud míra inflace zahájí svůj reálný i celkový meziroční pokles tak absolutní hodnota výnosu nad inflací se zvýší s předpokladem až na dvojnásobek v průběhu příštího roku 2023. Tato situace tak přivedla investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.